_DSC4334W środę, 27 maja 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.
7. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2014 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji w roku 2014 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014– 2020.
9. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2015 – 2027 przyjętej uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2013-2020.
14. Sprawy bieżące.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad.