Budynek StarostwaW piątek, 19 czerwca 2015r. o godz. 12:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2014 r. – zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2015 r. dotyczącą zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2014 r.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. – opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014.
7. Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. – wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2015 – 2027 przyjętej uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zielonki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
16. Sprawy bieżące.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Zamknięcie obrad.