Dziecko żebrze w Delhi IndieRzecznik Praw Dziecka minister Michał Michalak wystosował apel o podjęcie wzmożonych działań zmierzających do zapewnienia małoletnim niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem i zmuszaniem do żebractwa. Zjawisko wykorzystywania dzieci do żebractwa, które nasila się zwłaszcza w okresie wakacyjnym, jest szczególną formą przemocy wpływającej destrukcyjne na rozwój i powodującej degradację ich osobowości, która narusza prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem, zagwarantowane m.in. w Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Dziecka. Dzieci, szczególnie młodsze lub niepełnosprawne narażane są na wielogodzinne przebywanie w nasłonecznionych, ruchliwych i hałaśliwych miejscach publicznych, zaś starsze pozostawiane tam bez opieki. Żebrzący małoletni odrzucający inną pomoc, to często ofiary dobrze zorganizowanych grup, dla których ten proceder stanowi stałe źródło dochodu.

Walkę z żebractwem utrudnia fakt, że dopóki nie jest ono natarczywe, dopóty nie stanowi wykroczenia. Dlatego w celu zapewnienia małoletnim niezbędnej ochrony przed wykorzystywaniem do żebractwa konieczne jest podejmowanie wieloaspektowych i wzmożonych działań przez policję oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej we współpracy z sądami rodzinnymi, gdyż tylko kompleksowe, szeroko zakrojone działania interwencyjne dają szansę na skuteczne ograniczanie tego niebezpiecznego, negatywnego zjawiska.

Opracowano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego WB-III.6321.3.2015 z dnia 15.07.2015 r. oraz wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka.