_DSC4334

W środę, 26 sierpnia 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja dotycząca pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w okresie IX 2014-VIII 2015.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2015r.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2015 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego do Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego prowadzenia z Gminami Powiatu Krakowskiego zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Sprawy bieżące.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie obrad.