_DSC4334W środę, 30 września 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Biura Promocji i Współpracy z realizacji zadań z zakresu promocji Powiatu Krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej październik 2014 – wrzesień 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowej jednostki budżetowej, która gromadzi dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i jego zatwierdzania.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/289/13 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez inne niż Powiat Krakowski osoby prawne i osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Słomniki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej Trasy Wolbromskiej na odcinku Kraków – Zielonki.
11. Sprawy bieżące.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad.