5Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2016 r.

1. Starosta Krakowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 118 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krakowskiego w roku 2016.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 20.10.2015 r. pod adres Starostwa Powiatowego w Krakowie 30-037 Kraków al. Słowackiego 20 (drogą pocztową lub bezpośrednio w pok. 13 – Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20 (parter), lub faxem: 12/633-52-94, albo e-mailem na jeden z wymienionych adresów: amalocha@powiat.krakow.pl; lkucza@powiat.krakow.pl

4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.

5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów , wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Krakowie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz