5Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Konsultacje będą trwały w okresie od 30.10.2015 do 13.11.2015. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu Krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym formularzu:
– na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20
– drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Tekst projektu programu w załączeniu.

Uchwała
Zarządzenie
Załącznik do zarządzenia
Formularz do zarządzenia
Projekt Rocznego Programu Współpracy na rok 2016
Załącznik do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2016