_MG_5049Społeczna rola edukacji w perspektywie lokalnej i globalnej… To temat sesji zorganizowanej w dniu 14 października 2015r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach. Obchodzony tego dnia w Polsce Dzień Edukacji Narodowej skłania do refleksji nad edukacją oraz jej znaczeniem we współczesnym świecie. Bieżący rok, który dla liceum jest rokiem jubileuszu 70-lecia istnienia, stanowił szczególną okoliczność. Gościliśmy wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się starosta krakowski Józef Krzyworzeka, wicestarosta Wojciech Pałka, Wanda Brześcińska, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Robert Chochół, Przewodniczący Komisji Edukacji Gminy Krzeszowice, dr Magdalena Kowalska – Musiał oraz dr Artur Figurski, prodziekani WSZiB w Krakowie, jak również przedstawiciele rodziny Potockich- pani Krystyna Jadwiga Bnińska-Jędrzejowicz i pan Jan Stanisław Potocki.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystością ślubowania uczniów klas pierwszych, którzy z rąk dyrektor Alicji Milczarek otrzymali tarcze szkolne, nieodłączny element stroju galowego uczniów liceum. Na program sesji w znacznej mierze złożyły się refleksje absolwentów liceum. Pierwszy z nich, doktor Marek Banach, Kierownik Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, poruszył problem roli edukacji w przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu. Z kolei doktorant Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Maciej Taraday, przybliżył uczestnikom spotkania zagadnienia Edukacyjnej Wartości Dodanej jako formy pomiaru efektywności procesu kształcenia. O społecznym wymiarze edukacji realizowanej na terenie powiatu krakowskiego mówił starosta krakowski Józef Krzyworzeka a Robert Chochół, Przewodniczący Komisji Edukacji Gminy Krzeszowice, przedstawił wybrane aspekty funkcjonowania oświaty na terenie gminy Krzeszowice. Głos zabrali również doktor Artur Figurski, prodziekan WSZiB i Wanda Brześcińska, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty.

Na zakończenie spotkania w obecności pani Krystyny Jadwigi Bnińskiej-Jędrzejowicz oraz pana Jana Stanisława Potockiego, Józef Krzyworzeka i Wojciech Pałka odsłonili umieszczoną na frontonie budynku LO tablicę upamiętniającą rodzinę Potockich – historycznych fundatorów budynku nabytego przez Powiat Krakowski, w którym od początku swojego istnienia mieści się liceum.

W refleksji o edukacji nie sposób pominąć historycznej perspektywy – kontekstu XVIII- wiecznego kryzysu państwa. Powstaje wówczas założone w 1740 roku z inicjatywy Stanisława Konarskiego – Collegium Nobilium. Szkoła Rycerska jako inicjatywa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego rozpocznie swoją działalność w 1765 roku. W dramatycznych okolicznościach pierwszego rozbioru zostanie utworzona Komisja Edukacji Narodowej, a następnie wspierające jej działalność – Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Wszystkie te inicjatywy były wyrazem przekonania, że właściwa edukacja łącząca aktualną wiedzę naukową z kształtowaniem postaw obywatelskich oraz poczuciem obowiązku w służbie publicznej, skutecznie przyczyni się do odbudowy państwa. Odbudowy, która w pierwszej kolejności musi dokonać się w sferze mentalnej jego obywateli.

Czas rozbiorów, długa walka z polityką wynarodowienia, okres okupacji niemieckiej i sowieckiej potwierdziły zasadność tych oczekiwań i skuteczność budowania tożsamości narodowej w oparciu o edukacji i potencjał intelektualny społeczeństwa, dla jego wszechstronnego rozwoju.

Niestety, powszechnie znane stwierdzenie, iż edukacja stanowi najlepszą inwestycję, jest w takim samym stopniu akceptowane, co niedoceniane.

Dzisiaj nadal, przed wieloma społecznościami stoją różne wyzwania wynikające z poszukiwania sprawiedliwości społecznej, potrzeby przemian kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, rozwojowych. Wyrażamy przekonanie, iż edukacja jest jednym z najważniejszych instrumentów tych zmian. Jesteśmy zaszczyceni uczestnictwem w tak ważnym procesie.

Danuta Kasperczyk
LO Krzeszowice

Fot. Marian Lewicki