BooksW ramach Rządowego Programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – Książki naszych marzeń”, Powiat Krakowski na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Małopolskim otrzymał w 2015r. dofinansowanie w wysokości 1 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup książek do biblioteki szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie, dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 1 250 zł.

Program będzie realizowany w części merytorycznej w roku szkolnym 2015/2016, a w części finansowej w roku budżetowym 2015.

Celem głównym Programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Celami szczegółowymi Programu są:

  1. Wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
  2. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów;
  3. Urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
  4. Rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
  5. Rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.