_DSC4334W środę, 25 listopada 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Złożenie ślubowania przez Pana Leszka Ryszarda Dolnego.
5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
6. Informacja o przebiegu wykonania zadań przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu w Krakowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Powiatu w Krakowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Rady Powiatu w Krakowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu w Krakowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Krakowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok 2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2016 roku.
22. Sprawy bieżące.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie obrad.