Smog w KrakowieWydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaleca unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, zwłaszcza dzieci i młodzieży poniżej 25 r.ż., osób starszych i w podeszłym wieku, a zwłaszcza ze schorzeniami układu oddechowego, alergii, zaburzeniami krążenia i zawodowo narażonych na działanie pyłów – w związku z ostrzeżeniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wydanym na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dla obszaru Krakowa o przekroczeniu poziomu dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu w powietrzu. Ponadto należy ograniczyć na otwartej przestrzeni wysiłek fizyczny związany z czynnościami zawodowymi oraz uprawianiem sportu, a osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Aktualne informacje o ryzyku wystąpienia i występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu można śledzić w internecie na stronach: www.malopolska.pl/powietrze lub www.twojapogoda.pl/wiadomosci/115431,pogoda-na-zywo-najnowsze-wiesci-przez-cala-dobe.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego, tel.: 0-12 632-32-04, fax 0-12 633-39-27, pczk@powiat.krakow.pl

Na podstawie pisma WCZK nr WB-I.6331.1.309.2015 z dnia 5.11.2015 r.