W środę, 30 grudnia 2015r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Wręczenie tytułu Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego Panu dr Janowi Pamule.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2016 – 2027.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Iwanowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” .
15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Krakowskim na lata 2016-2020.
18. Sprawy bieżące.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie obrad.