NGO 2Zarząd Powiatu w Krakowie informuje, że przyjmuje zgłoszenia organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24.kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert w zakresie zadań pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej oraz pieczy zastępczej na okres od 8.02.2016 roku do 31.12.2017 roku.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach Komisji Konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. Mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy;
3. Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Udział w posiedzeniach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spośród zgłoszonych kandydatów powoływani będą członkowie poszczególnych komisji konkursowych.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 5.02.2016 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Krakowie, 30-037 Kraków, al. Słowackiego 20, pokój nr 4, w godz. 7.30-15.30 lub faksem nr 12 423-47-84.

Wyłonieni Kandydaci zostaną poinformowani o wyborze pisemnie.