Mapka Gmin Powiat KrakowskiW środę, 27 stycznia 2016r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z wykonania planów pracy Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Krakowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krakowskim za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 i Programu profilaktyczno-edukacyjnego „Stop Przemocy” na lata 2016-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krakowskim na lata 2016-2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego do Projektu „e-Administracja w Powiatach Małopolski”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Krakowskiego do Klastra South Poland Cleantech Cluster.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
15. Sprawy bieżące.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie obrad.