Luty 2016

Planowany termin spotkań Komisji Rady w miesiącu marcu 2016 r.

29 lutego 2016|

Lp. Nazwa Komisji Data 1. Komisja Rewizyjna 16 marca godz. 10.00 – pierwsza część posiedzenia w Starostwie Druga część – wyjazd na kontrolę DPS w Batowicach w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2015

Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty – wyniki konkursu

29 lutego 2016|

. Zarząd Powiatu w Krakowie zaakceptował wybór Centrum Medycznego Maszachaba Sp. z o.o. w Krakowie ul. Prądnicka 50A jako realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyki wczesnego wykrywania raka prostaty” przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 14/2016

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

26 lutego 2016|

Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

26 lutego 2016|

W poniedziałek 22 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego. Podczas posiedzenia starostowie rozmawiali m. in. o sprawach dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Przewodniczący Konwentu przekazał zebranym informację o spotkaniu zorganizowanym przez Głównego Geodetę Kraju Kazimierza Bujakowskiego w sprawie realizacji projektów w ramach Poddziałania 2.1.3 E-usługi w informacji przestrzennej. W następstwie spotkania powstał projekt porozumienia dotyczący zasad współpracy przy projekcie. Odnieśli się do niego geodeci powiatowi przedstawiając zastrzeżenia i uwagi. Następnie dyskutowano nad możliwościami i sposobami rozwiązania problemu modernizacji i porozumienia w tej sprawie. Starosta olkuski zgłosił również wniosek w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego podziału środków na modernizację ewidencji gruntów i budynków, który będzie obowiązywał na czas trwania projektu. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

XVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

25 lutego 2016|

XVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie która odbyła się 24 lutego 2016 roku dotyczyła zagadnień z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego. Podczas posiedzenia dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Lucyna Karpała-Ostrowska przekazała Radzie Powiatu informację na temat programów zdrowotnych prowadzonych przez powiat oraz o środkach finansowych przeznaczanych na ten cel. Powiatowy Inspektor Sanitarny Adam Jędrzejczyk omówił z kolei stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu krakowskiego prezentując obszerną informację o liczbie kontroli, chorobach zakaźnych i zagrożeniach które mogą się pojawić. Radni po wysłuchaniu informacji podjęli kilka uchwał dotyczących: zmiany budżetu Powiatu, założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego działających przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

24 lutego 2016|

W poniedziałek 22 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego. Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym w związku z nagłą potrzebą omówienia bieżących spraw dotyczących modernizacji ewidencji gruntów

XVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie

23 lutego 2016|

W środę, 24 lutego 2016r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. 5. Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia.

Spotkanie wójtów i burmistrzów w Starostwie Powiatowym w Krakowie

17 lutego 2016|

We wtorek, 16 lutego 2016 roku Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krakowskiego z udziałem Prezydium Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w Krakowie. Rozpoczęło się ono od prezentacji nt. „map zagrożeń” przygotowanej przez Dariusza Pocięgiela – Komendanta Komendy Powiatowej Policji. Mapy zagrożeń na którymi pracuje obecnie Policja w całym kraju są tworzone na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku sporządzonych na potrzeby dyslokacji służb. Rzetelne odzwierciedlenie stanu faktycznego ma na celu eliminacje i ograniczenie zagrożeń. Aktualizacja map będzie realizowana co kwartał a dostęp do danych będzie ogólnodostępny. W odniesieniu do Światowych Dni Młodzieży komendant zapewnił że Policja należycie przygotuje się