bytom.pl-konkurs.
Zapraszamy do udziału w powiatowym etapie XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju pod hasłem: „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Celem powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży jest wyłonienie po pięć finałowych prac z każdej grupy wiekowej i przesłanie ich do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Konkurs ma na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Poprzez sztukę można zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz nauczyć prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Ważne jest także, aby zdobyta wiedza towarzyszyła młodym ludziom przez całe życie.

Konkurs składa się z trzech etapów: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. Na każdym z etapów należy wyłonić po pięć finałowych prac z każdej grupy wiekowej.

W konkursie może uczestniczyć młodzież w czterech grupach wiekowych:

I grupa     – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
II grupa   – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
III grupa  – uczniowie gimnazjów
IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia).

W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Prace na powiatowy etap konkursu plastycznego szkoły i placówki przesyłają na adres:

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie
al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
z dopiskiem: konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo” w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2016r. (Decyduje data stempla pocztowego). Prace można dostarczać również pod w/w adres, do pokoju 320, III piętro.

Rozstrzygnięcie powiatowego etapu konkursu nastąpi w dniu 16 marca 2016r. Zwycięzcom powiatowego etapu konkursu plastycznego poszczególnych grup wiekowych Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe. Uczestnikom konkursu plastycznego mogą zostać przyznane również wyróżnienia. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu centralnym odbędzie się 16 czerwca 2016r. Lista laureatów ukaże się w czerwcu na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.

Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 6/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie organizacji powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży – pobierz tutaj