Małe Granty 2016Zarząd Powiatu w Krakowie określił tryb przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Krakowskiego oraz wysokość tych środków w ramach tzw. małych grantów w roku 2016.

Oferty w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki należy składać do Wydziału Promocji i Współpracy, a w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków z dopiskiem MAŁY GRANT.

1. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 68/2016 – tryb przyznawania „małych grantów” – pobierz
2. Regulamin – pobierz
3. Wzór oferty – pobierz
4. Wzór sprawozdania – pobierz
5. Uchwała Zarządu Powiatu Nr 69/2016 – wysokość środków przeznaczonych na „małe granty” – pobierz
6. Przykładowy wniosek oferty – pobierz