_DSC4334W środę, 27 kwietnia 2016r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
6. Sprawozdanie Starosty z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2015 r.
7. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2016 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/94/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Powiatu Krakowskiego nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5191/3 położonej w
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi położonej na terenie Gminy Wielka Wieś – ulicy Częstochowskiej w m. Modlnica, na odcinku od granicy administracyjnej miasta Krakowa do początku węzła na drodze krajowej nr 94 w Modlnicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach a także odpowiednio w ich zespołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia oświadczenia w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski
16. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia oświadczenia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji w sprawie zwiększenia środków finansowych PEFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
18. Sprawy bieżące.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie obrad.