DEMYLAB-INT-smallFundacja „Małopolska Izba Samorządowa” serdecznie zaprasza młodych mieszkańców powiatu krakowskiego do udziału w Konkursie „Junior Demokracji”, realizowanym w ramach projektu pt. „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – demyLAB”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2016.

Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie świadomego uczestnictwa młodych mieszkańców powiatu krakowskiego – młodzieży w wieku 13-19 lat – w życiu społecznym poprzez podejmowanie lokalnych działań na rzecz własnej społeczności.  Naszym zamiarem jest rozbudzić wśród młodzieży ciekawość związaną z chęcią zrozumienia mechanizmów otaczającej rzeczywistości i znalezienia w sobie samych możliwości sprawnego i efektywnego reagowania na problemy i potrzeby społeczne w najbliższym otoczeniu oraz zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych.

Główną osią projektu jest zorganizowanie powiatowego Konkursu „Junior Demokracji”na opracowanie pomysłów na projekty społeczne przez młodzież w wieku 13-19 lat zamieszkałą oraz uczącą się na terenie powiatu krakowskiego. Zgłaszane przez młodzież projekty konkursowe mają odpowiadać na potrzeby młodych ludzi lub – szerzej – lokalnych społeczności.

W konkursie uczestniczyć mogą zespoły 3-5 osobowe składające się z młodzieży w wieku 13-19 lat, zamieszkałej oraz uczącej się na terenie powiatu krakowskiego, które pod opieką osoby dorosłej reprezentującej jedną z lokalnych organizacji społecznych (np. stowarzyszenie, fundacja, klub, koło gospodyń wiejskich, klub seniora, Ochotnicza Straż Pożarna, itp.) opracują i złożą do oceny Jury Konkursu pracę konkursową – projekt społeczny.

Projektem społecznym może być każdy prawnie dopuszczalny i nienaruszający porządku społecznego pomysł na rozwiązanie jakiegoś zidentyfikowanego problemu określonej grupy społecznej/środowiska/społeczności. W szczególności mogą to być inicjatywy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, akcje pomocowe, działania charytatywne, promocyjne, upowszechniające jakąś wiedzę, idę lub sposób działania na rzecz danej społeczności.

Premiowane przy tym będą nowatorskie podejścia do problemu, odkrycie tych, które dotąd nie były dostrzegane oraz włączenie w proponowane rozwiązanie pozyskanych partnerów (interesariuszy) w postaci np. szkoły, lokalnej organizacji pozarządowej, władz samorządowych gmin  oraz Powiatu Krakowskiego, domu kultury, straży pożarnej, grupy liderów lokalnych, parafii itp.

Najciekawsze, czyli najcelniejsze rozwiązania zaproponowane przez młodych ludzi z podaniem kosztów i źródeł finansowania  projekty wdrożenia zostaną wyróżniane m.in. w postaci promocji zespołów i ich projektów oraz nagród rzeczowych i pieniężnych.

Realizacja konkursu jest wsparta akcjami edukacyjnymi w celu dostarczenia uczestnikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności w procesie tworzenia projektów społecznych.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej  www.fundacjamis.org.pl/junior-demokracji

Serdecznie zapraszamy!