_DSC4334W środę, 18 maja 2016 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p. poż. oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.
7. Informacja o działaniach placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2015 r.
8. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2015 roku.
9. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014–2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, a także odpowiednio w zespołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
12. Sprawy bieżące.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie obrad.