Budynek Starostwa.
W środę, 22 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2015 r. – zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2016 r. dotyczącą zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2015 r.
6. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. – opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015.
7. Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. -wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
10. Sprawy bieżące.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.