Lipiec 2016

Ogłoszenie tekstu jednolitego rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r.

29 lipca 2016|

. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst

Niepełnosprawny pracownik 30+

28 lipca 2016|

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gwałtowne wzrosty wody

28 lipca 2016|

IMGW-PIB, w związku z przewidywanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 1:00 w dniu 29.07 br., w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy oraz na

Silne burze z gradem

28 lipca 2016|

IMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 23:00 w dniu 28.07.2016 r. burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, miejscowo do 50 mm oraz porywami wiatru  do

Silne burze z gradem

27 lipca 2016|

IMGW-PIB prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 23:00 w dniu 27.07.2016 r. burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru  do

Zmiany w rozporządzeniu porządkowym Wojewody Małopolskiego

27 lipca 2016|

. Wojewoda Małopolski wydał w dniu 26 lipca br. rozporządzenie porządkowe zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym

Gwałtowne wzrosty wody

27 lipca 2016|

IMGW-PIB, w związku z przewidywanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, prognozuje i ostrzega przed wystąpieniem na terenie województwa małopolskiego do godz. 6:00 w dniu 28.07 br., w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy oraz na

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

27 lipca 2016|

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Setki sióstr i braci – zobacz ofertę Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 02.08.2016 r.).