Starosta Krakowski ogłasza konsultacje do projektu programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Konsultacje będą trwały w okresie od 10.10.2016 do 23.10.2016. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu krakowskiego, bądź posiadające siedzibę na jego terenie.

Wszelkie uwagi do projektu programu należy składać na zamieszczonym formularzu:
– na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20
– drogą elektroniczną na adres: rcelarska@powiat.krakow.pl

Załączniki: