dsc_9359„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”- H. Ford

W świetle przytoczonych słów półwiecze obecności na gruncie oświatowym Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, stanowi świadectwo zarówno solidnego postawienia niezbędnych i trwałych fundamentów pod rozwój tej Placówki, jak i obecności ducha wspólnej pracy oraz jedności ku tworzeniu rzeczywistości opartej na rozwoju, szacunku i dbałości o dobro drugiego człowieka.

Jubileusze tak arcyważne nie sposób świętować w samotności, gdyż tylko obecność innych ludzi może nadać należny im tak godny i uroczysty charakter. Toteż i tegoroczny jubileusz 50-lecia istnienia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego, celebrowany był w sposób odświętny i szczególny, przy udziale wielu osób związanych z funkcjonowaniem Placówki na przestrzeni 50 lat.

Intelektualnym wymiarem jubileuszu stała się konferencja pod szyldem: „Edukacja XXI wieku- pytania, wyzwania, zagrożenia”, zorganizowana dnia 18 listopada b.r. przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Krakowie, w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”, należącym do Politechniki Krakowskiej. Patronat honorowy nad przebiegiem jubileuszu objęło Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Po powitaniu przybyłych gości i wystąpieniu dyrektora SPPPPK, Anny Jeziorek, konferencja została uroczyście otworzona przez Starostę Krakowskiego Józefa Krzyworzekę. Następnie głos w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, Barbary Nowak, zabrał Starszy Wizytator Jacek Urban. W dalszej kolejności uczestnicy konferencji mieli sposobność zapoznania się z historią Poradni za pośrednictwem specjalnie stworzonej na potrzeby uroczystości prezentacji multimedialnej.

Niewątpliwie znaczącym i skłaniającym do refleksji punktem spotkania, stało się wygłoszenie wykładu inauguracyjnego przez prof. dr hab. Jacka Filka, filozofa, wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgłębiającego przede wszystkim tematykę filozofii odpowiedzialności i filozofii dialogu. Wykład zatytułowany „Na pomoc edukacji, na pomoc człowiekowi” poruszał zagadnienie duszy, humanitarności, człowieczeństwa i stanowił wyrazisty głos w dyskusji o ich miejsce w dzisiejszym świecie, przede wszystkim na gruncie systemu oświatowego i szkolnictwa. Bolesna konkluzja wskazywała na istotne zubożenie współczesnej edukacji i marginalizowanie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, w rezultacie czego, w młodym człowieku – funkcjonującym w takiej rzeczywistości – następuje zatracenie pierwiastka iście ludzkiego, jakim jest właśnie dusza i jej przymioty. Odczyt profesora stał się asumptem i myślą przewodnią, prowadzonej na koniec spotkania dyskusji panelowej, z udziałem m.in. dyrektorów szkół z terenu powiatu krakowskiego, przybyłych na obchody jubileuszu. W wypowiedziach uczestników dyskusji zaznaczyło się prawdziwe poruszenie i zaduma nad kondycją współczesnej edukacji, jak również deklarowana potrzeba wprowadzenia zmian, mogących przyczynić się do urzeczywistnienia pełni potencjału młodego pokolenia.

Pani Barbara Prawdzic – Seńkowska, lekarz neurolog Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie, wystąpiła jako drugi prelegent, z wykładem zatytułowanym „Dziecko z problemami neurologicznymi w szkole. Współpraca nauczyciel-lekarz”. Usystematyzowany wykład pozwolił uczestnikom konferencji na zapoznanie się z najbardziej rozpowszechnionymi problemami neurologicznymi wieku dziecięcego. Duży nacisk położony został na wzbudzenie czujności  otoczenia społecznego dziecka, w przypadku manifestowania przez nie niepokojących objawów, mogących wskazywać na obecność istotnych problemów neurologicznych. Pani doktor podkreśliła fundamentalne znaczenie współpracy i wymiany informacji na linii nauczyciel-lekarz.

Kolejnym medycznym punktem konferencji stało się wystąpienie pani Joanny Boroń-Zyss, specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynatora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie. W wykładzie zatytułowanym „Dziecko z zaburzeniami psychicznymi w szkole- okiem psychiatry”, prelegentka poruszyła temat często spotykanych zaburzeń wieku rozwojowego, ich symptomów i wpływu na funkcjonowanie dziecka. Autorka wykładu także podkreślała istotną rolę współdziałania środowiska szkolnego i medycznego, potrzebę wzajemnej wymiany bieżących informacji dotyczących danego dziecka. Pani psychiatra zaakcentowała również ważną rolę uprzedniej diagnozy ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, które oceniając m.in. potencjał umysłowy dziecka, umożliwiają podjęcie na gruncie medycznym adekwatnych i dostosowanych do zasobów młodego człowieka oddziaływań terapeutycznych.

Wykład wieńczący obchody jubileuszu przypadł w udziale dr Iwonie Sikorskiej- psychologowi z Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, której główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz antropologii filozoficznej. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Rzeczywistość szkolna- wyniki badań dotyczących odporności psychicznej i dojrzałości społecznej dzieci i młodzieży” prelegentka przedstawiła rezultaty badań, stanowiących próbę identyfikacji najistotniejszych czynników wpływających na odporność psychiczną człowieka, jej wskaźników obecnych w dzieciństwie i stanowiących o późniejszej dobrej adaptacji do otaczającego świata. Autorka zaprezentowała także wyniki prowadzonych badań dotyczących kształtowania i stymulowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży.

Niewątpliwie z faktu istnienia wokół nas wysoce złożonej rzeczywistości, która domaga się niejednokrotnie rozważania oraz integrowania rozmaitych perspektyw i punktów widzenia, wyniknęła potrzeba udziału w konferencji prelegentów wywodzących się ze zróżnicowanych obszarów naukowych, co stało się sposobnością do wielostronnego spojrzenia na zjawiska edukacji XXI wieku.

Pozostaje mieć nadzieję, że podejmowanie takiego wszechstronnego, a jednocześnie integrującego spojrzenia na problemy drugiego człowieka, poszukującego profesjonalnej pomocy i wsparcia, stanie się codziennym elementem obecnym w pracy specjalistów, powołanych do kompetentnego i efektywnego udzielania tej pomocy.