W środę, 30 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania zadań przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  na dzień 31 października 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2016-2027 przyjętej uchwałą Nr XV/94/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i zawarcia umowy partnerskiej z Miastem i Gminą Skawina w zakresie współrealizacji inwestycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miękini „Spokojna Przystań”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego w Miękini „Spokojna Przystań” jednostce budżetowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjnego Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2017 r..
 14. Sprawy bieżące.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.