Starosta Krakowski zarządzeniem nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
  • ochrony i promocji zdrowia
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zgłoszenie kandydata należy przesłać do dnia 27 stycznia 2017 roku.

Zarządzenie Starosty Krakowskiego nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.
Ogłoszenie
Formularz zgłoszenia