Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Oferty należy składać do dnia 30 stycznia 2017 r.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 700–1500 pod numerem tel. 12-397-93-13, lub e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl lub mjarema@powiat.krakow.pl

1. Uchwała nr 247/2016 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 roku
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
4. Wzór umowy o realizację zadania publicznego
5. Dane oferenta do umowy
6. Zaktualizowany harmonogram
7. Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów
8. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego