ROZPORZĄDZENIE (nr poz. Rej. 3/17) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
1) od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej nr 7 – od węzła drogowego z drogą krajową nr 52 („Głogoczów”) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1938 K;
2) od strony południowej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 wzdłuż drogi powiatowej nr 1938 K do mostu na  rzece Krzyszkowianka w miejscowości Bęczarka (gm. Myślenice)     i wzdłuż tej rzeki w kierunku południowo – zachodnim do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości. Wzdłuż tej granicy, następnie południowej i południowo – zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Krzywaczka (gm. Sułkowice) i wzdłuż granicy administracyjnej miejscowości Izdebnik (gm. Lanckorona) w kierunku południowo – wschodnim i dalej wzdłuż drogi krajowej nr 52 do skrzyżowania z drogą gminną nr 470141 K w Izdebniku;
3) od strony zachodniej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 52 w miejscowości Izdebnik w kierunku północnym drogą gminną nr 470141 K i dalej w kierunku północno – wschodnim drogą gminną nr 470146 K do granicy administracyjnej miejscowości Wola Radziszowska (gm. Skawina). Wzdłuż tej granicy w kierunku północno – zachodnim ok. 130 m i dalej drogą lokalną w kierunku północnym przez miejscowość Wola Radziszowska i dalej drogą gminną nr 601166 K do drogi gminnej nr 601190 K – do mostu na rzece Cedron;
4) od strony północnej: od mostu na drodze gminnej nr 601190 K w miejscowości Wola Radziszowska wzdłuż rzeki Cedron do jej ujścia do rzeki Skawinki, a następnie przez tą rzekę i dalej po jej wschodniej stronie w miejscowości Radziszów (gm. Skawina) wzdłuż dróg: gminnej nr 601225 K, powiatowej nr 1940 K (ul. Podlesie), gminnej nr 601106 K (ul. Spacerowej) i Białej Drogi do wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości. Następnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej przez Głogoczów – Działy do drogi krajowej nr 52 i węzła drogowego z drogą krajową nr 7 („Głogoczów”).

§ 2.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:
1) od strony wschodniej: od drogi krajowej nr 7 wzdłuż północnej i wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Gaj (gm. Mogilany), następnie wzdłuż północnej i wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Konary (gm. Mogilany) – do drogi powiatowej nr 1943 i dalej wzdłuż tej drogi przez miejscowości: Świątniki Górne (gm. Świątniki Górne), Siepraw (gm. Siepraw) – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1947 K. Wzdłuż dróg powiatowych: nr 1947 K, 1948 K, 1945 K do granicy administracyjnej miejscowości Zawada (gm. Myślenice), następnie wzdłuż północnej i wschodniej granicy administracyjnej tej miejscowości, wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Polanka (gm. Myślenice), północno – wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Myślenice (gm. Myślenice) – do drogi wojewódzkiej nr 967. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 i dalej wzdłuż drogi krajowej nr 7 do południowej granicy administracyjnej miejscowości Myślenice;
2) od strony południowej: od drogi krajowej nr 7 wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości Myślenice, następnie wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości Bysina (gm. Myślenice), południowej i zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Jasienica (gm. Myślenice), południowej granicy miejscowości Sułkowice (gm. Sułkowice), południowej granicy miejscowości Jastrzębia (gm. Lanckorona), południowo – wschodniej i południowo – zachodniej miejscowości Lanckorona (gm. Lanckorona) do rzeki Cedron;
3) od strony zachodniej: od południowo – zachodniej granicy administracyjnej gminy Lanckorona w kierunku północnym wzdłuż rzeki Cedron do miejscowości Przytkowice (gm. Kalwaria Zebrzydowska) – do drogi lokalnej biegnącej w kierunku północnym w pobliżu Kanału Przytkowickiego I – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 953, a następnie wzdłuż tej drogi do wschodniej granicy administracyjnej gminy Skawina i dalej wzdłuż tej granicy w kierunku północnym do drogi krajowej nr 44;
4) od strony północnej: od wschodniej granicy administracyjnej gminy Skawina wzdłuż drogi krajowej nr 44 do Skawiny (gm. Skawina) i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 2174 K – do skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w miejscowości Libertów (gm. Mogilany). Następnie wzdłuż tej drogi do północnej granicy administracyjnej miejscowości Gaj.

§ 3.

1. W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa.

2. W obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

§ 4.

1. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się:
1) przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
9) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
10) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

§ 5.

1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 i § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych o następującej treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”.
2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.

§ 6.

Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.

§ 7.

Nakazy i zakazy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu obowiązują niezależnie od nakazów i zakazów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091).

§ 8.

Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Myślenicach, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krakowie, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wadowicach, Staroście Myślenickiemu, Staroście Krakowskiemu, Staroście Wadowickiemu, Burmistrzowi Sułkowic, Burmistrzowi Skawiny, Burmistrzowi Świątnik Górnych, Burmistrzowi Myślenic, Burmistrzowi Kalwarii Zebrzydowskiej, Wójtowi Gminy Mogilany, Wójtowi Gminy Siepraw, Wójtowi Gminy Lanckorona,  Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie, Komendantowi Powiatowemu Policji w Myślenicach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Wadowicach, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Myślenicach, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wadowicach, właściwym zarządcom dróg, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie, Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku – Białej.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i § 2 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 10.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.