Zapraszamy do udziału w powiatowym etapie XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Celem powiatowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży jest wyłonienie po pięć finałowych prac z każdej grupy wiekowej i przesłanie ich do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Basztowa 22.

Głównym zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia  autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem jest również ukazanie strażaków – ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne  zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Konkurs składa się z trzech etapów: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.

W konkursie może uczestniczyć młodzież w czterech grupach wiekowych:

I grupa  – uczniowie w wieku od 6 do 9 r.ż.
II grupa – uczniowie w wieku od 10 do 13 r.ż.
III grupa – uczniowie w wieku od 14 do nieukończonego 18 r.ż.
IV grupa –  uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 rok życia.

Prace na powiatowy etap konkursu plastycznego szkoły i placówki przesyłają na adres:

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie
Al. Słowackiego 20,
30-037 Kraków
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2017 r. (Decyduje data stempla pocztowego). Prace można dostarczać również pod w/w adres, do pokoju 320, III piętro.

Rozstrzygnięcie powiatowego etapu konkursu nastąpi w dniu 31 marca 2017 r. Zwycięzcom powiatowego etapu konkursu plastycznego poszczególnych grup wiekowych Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe. Uczestnikom konkursu plastycznego mogą zostać przyznane również wyróżnienia. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu centralnym odbędzie się 19 czerwca 2017 r. Lista laureatów ukaże się w czerwcu na stronie www.straz.gov.pl oraz na łamach czasopisma „Przegląd Pożarniczy”. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.

Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 30/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie organizacji powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.