Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 29/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku  powołał skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i przyjął Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

 

Uchwała nr 29/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lutego 2017 roku
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
Załącznik 1 – Ocena formalna
Załącznik 2 – Ocena merytoryczna