Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 35/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.


Jednocześnie informujemy, że dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w roku 2017  w trybie tzw. „małych grantów” zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kulisty i dziedzictwa narodowego – 20 000 zł
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – 20 000 zł

Oferta
Sprawozdanie
Kosztorys aktualizacja