W środę, 22 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017 – 2027 przyjętej uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zabierzów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Krakowski prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 e-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.