Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że dostępne są środki finansowe na realizację zadań publicznych w roku 2017  w trybie tzw. „małych grantów” zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w zakresie:

– porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – 5 000 zł

Oferta
Sprawozdanie
Aktualizacja kosztorysu


Przypominamy, że można również zabiegać o środki finansowe w ramach “małych grantów” w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20 000 zł
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – 20 000 zł