W związku z wykryciem w Libertowie (gmina Mogilany) i w Jurczycach (gmina Skawina) nowych ognisk wysoko zjadliwej ptasiej grypy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie Kazimierz Żak przekazuje informacje dla hodowców drobiu.

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi utrzymywania drobiu w całej Polsce określonymi w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz.2091). Właścicielom drobiu nakazuje się między innymi:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, i utrzymywanie w zamkniętych obiektach budowlanych (możliwe woliery z dachem i ogrodzone do pełnej wysokości siatką),
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, (nie dotyczy ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych),
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami (pod dachem),
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami (pod dachem),
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, nawilżane środkiem dezynfekcyjnym,

Wymagania te obowiązują od 28.12.2016 roku do odwołania.

Dodatkowo w rejonach gdzie wystąpi ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków Wojewoda Małopolski lub Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje rozporządzenie w którym określa granice obszarów zapowietrzonego (okrąg o promieniu 3 km wokół gospodarstwa gdzie stwierdzono ognisko) i zagrożonego (okrąg o promieniu 10 km wokół gospodarstwa gdzie stwierdzono ognisko). Na polecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w okręgu zapowietrzonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wydawaną dla konkretnego właściciela drobiu zwierzęta zostają zabite poprzez zagazowanie. Istnieje też możliwość zabicia ich i przeznaczenia na cele własne gospodarstwa.

Przed zabiciem zwierzęta są wyceniane i przy spełnieniu warunków określonych w pkt:a,b,c,d,e,f wypłacane będzie właścicielom drobiu odszkodowanie. Niespełnienie wymagań określonych wyżej w punktach a-f skutkować może niewypłaceniem odszkodowania za zagazowany drób. Decyzja o zabiciu zwierząt wydawana jest w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby od ogniska i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji można się odwołać.

Nieprzestrzeganie wymagań określonych w punktach a-f skutkować może nałożeniem kary administracyjnej ok. 800 zł i wyższej.

Rozporządzenie Wojewody obowiązuje do odwołania. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa obowiązuje nadal – nakazy wymienione w pkt a-f nie przestają obowiązywać nawet w sytuacji odwołania Rozporządzenia Wojewody.

Szczegółowe informacje zawarte są w tekstach źródłowych cytowanych dokumentów.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/2091

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1824/