Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 3 marca 2017 r.  Starosta Krakowski ogłosił przystąpienie do konsultacji projektu Uchwały Nr XXVIII/203/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 06 marca do 13 marca 2017 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnośnie projektu w/w uchwały.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie