W środę, 29 marca 2017 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja dotycząca działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Sytuacja na rynku pracy w Powiecie Krakowskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017 – 2027 przyjętej uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego podziału środków przypadających w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krakowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na własność Powiatu Krakowskiego części nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 169/1, 174/3, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 214/1, 215/1, 230/1, 237/1, 238/3, 239/3, 239/5, 240/1, 273/3, 273/5, 274/1, 283/1, 284/1, 285/3, 285/5, 291/1, 294/1, 295/1, 296/7, 297/1, 298/1, 210/1, 272/1, 296/5, 299 położone w m. Budzyń.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czernichów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Skawina prowadzenia zadani publicznego Powiatu Krakowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji Projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji Projektu pn. „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Podniesienie dostępności infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Zielonki”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Zielonki a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji Projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T”.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zamknięcie obrad.