Kwiecień 2017

Planowany termin spotkań Komisji Rady w maju 2017 r.

27 kwietnia 2017|

Komisja Rewizyjna – 17 maja, godz. 1000-pierwsza część posiedzenia w Starostwie, druga część kontrola ZSRCKZ w Czernichowie- warsztaty przyszkolne w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2016 roku. Komisja Budżetu i Rozwoju - 25

  • ptasia-grypa

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego

27 kwietnia 2017|

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego, wielickiego.

  • pogotowie-przeciwpowodziowe

Informacja o niebezpiecznym zjawisku nr I:19

27 kwietnia 2017|

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:19 Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 10:00 dnia 27.04.2017 do godz. 09:00 dnia 29.04.2017 Obszar: zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie) Przebieg:

  • intensywne-opady-deszczu-ostrzezenie

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53

27 kwietnia 2017|

ostrzezenie-nr-53

  • Otwarta lekcja historii w ramach projektu „Pamięć dla Przyszłości”

Otwarta lekcja historii w ramach projektu „Pamięć dla Przyszłości”

25 kwietnia 2017|

Zbrodnia Katyńska - zbrodnia nie osądzona nadal trwa. W dniu 24 kwietnia 2017 roku odbyła się w ZSTE w Skawinie lekcja otwarta w ramach projektu „Pamięć dla Przyszłości” „ Nie dane Wam było umrzeć z

Zawiadomienie o XXX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie

24 kwietnia 2017|

W środę, 26 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku sesji. Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej PCPR. Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r. Informacja Powiatowego Inspektora nadzoru budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017 – 2027 przyjętej uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat nieruchomości w trybie Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Krakowskim w sprawie przekazania Województwu Małopolskiemu do prowadzenia jako zadanie własne Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o partnerstwie w zakresie realizacji projektów pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T- etap I” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T – etap II”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T” – etap I oraz „ Rozbudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T – etap II”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany z Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Michałowice – Młodziejowice – Książniczki”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Michałowice a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Budowa trasy rowerowej Michałowice – Młodziejowice – Książniczki”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Książniczki – Raciborowice – Kończyce”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Michałowice a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Budowa trasy rowerowej Książniczki – Raciborowice – Kończyce”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Zabierzów a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej w gminie Czernichów – etap I”. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Czernichów a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej w gminie Czernichów – etap I”. Sprawy bieżące. Interpelacje i zapytania radnych. Wnioski i oświadczenia radnych. Zamknięcie obrad.

  • male-granty-2017

Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

21 kwietnia 2017|

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej złożyło wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.: Kontynuacja tradycyjnych koncertów pieśni maryjnych i

  • ekg

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia

21 kwietnia 2017|

Zarząd Powiatu w Krakowie podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Uchwała nr 93/2017 Zarządu Powiatu w Krakowie z