starostwo

W środę, 26 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej PCPR.
 6. Sprawozdanie z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2016 r.
 7. Informacja Powiatowego Inspektora nadzoru budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017 – 2027 przyjętej uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat nieruchomości w trybie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Krakowskim w sprawie przekazania Województwu Małopolskiemu do prowadzenia jako zadanie własne Zespołu Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o partnerstwie w zakresie realizacji projektów pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T- etap I” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T – etap II”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T” – etap I oraz „ Rozbudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T – etap II”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Mogilany z Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Michałowice – Młodziejowice – Książniczki”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Michałowice a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Budowa trasy rowerowej Michałowice – Młodziejowice – Książniczki”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa trasy rowerowej Książniczki – Raciborowice – Kończyce”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Michałowice a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Budowa trasy rowerowej Książniczki – Raciborowice – Kończyce”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Zabierzów a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej w gminie Czernichów – etap I”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Czernichów a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadań w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektów pn. „Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej w gminie Czernichów – etap I”.
 25. Sprawy bieżące.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Zamknięcie obrad.