W środę, 31 maja 2017 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony p.poż oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Krakowskiego.
 7. Informacja o działaniach placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2016 r.
 8. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w Powiecie Krakowskim w 2016 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014– 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017 – 2027 przyjętej uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie przepisów ograniczających używanie wyrobów pirotechnicznych na terenie powiatu krakowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.