W środę, 28 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z  wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2016 r. – zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. dotyczącą zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2016 r.
 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. – opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok obrotowy od 1.01.2016 do 31.12.2016.
 7. Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. -wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krakowskim na lata 2016-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.