W środę, 30 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja dot. pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w okresie IX 2016– VIII 2017.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2017r.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/63/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wspólnego prowadzenia z Gminami Powiatu Krakowskiego zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skawina zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres kolejnych 3 lat nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.