W środę, 27 września 2017 r. o godz. 12:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Wydziału Promocji i Współpracy z realizacji zadań z zakresu promocji Powiatu Krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Karniowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Poczty Polskiej w Skawinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 5 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 5 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018r.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Krakowski do realizacji zadania z obszaru pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarach na rzecz mieszkańców Miasta Krakowa.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czernichów prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kocmyrzów – Luborzyca prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zielonki prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice – Tenczynek – Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów – Niedźwiedź w miejscowościach Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź”.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K Przestańsko – Kacice – Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice”.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Krakowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach przy autostradzie A4 wraz z budową mostu na rz. Rudawa w Szczyglicach i oświetlenia – etap I”.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej zmian w „Wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” (Pani Agnieszce Rokita).
 35. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” (Panu Władysławowi Kusińskiemu).
 36. Sprawy bieżące.
 37. Interpelacje i zapytania radnych.
 38. Wnioski i oświadczenia radnych.
 39. Zamknięcie obrad.