W czwartek, 16 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krakowskiego z Zarządem i Prezydium Rady Powiatu w Krakowie.

W pierwszym punkcie posiedzenia omówiono temat realizacji inwestycji drogowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Subregionalnego Programu Rozwoju oraz założenia do Programu Inicjatyw Samorządowych na 2018 rok. Gminy w ramach programu złożyły wnioski na ponad 11 mln złotych, a budżet powiatu na ten cel będzie wynosił 9 mln zł. Wnioski będą obecnie weryfikowane i klasyfikowane. Zebrani zgodzili się, że należy wypracować nowy model współpracy w obszarze inwestycji drogowych, by usprawnić czas ich realizacji i wyeliminować problemy dot. przygotowania dokumentacji dotyczącej tych inwestycji.

W kolejnym punkcie Wojciech Basta, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i katastru wraz z Andrzejem Pajorem, kierownikiem projektu „e-usługi w informacji przestrzennej” udzielili informacji o przebiegu realizacji projektu. Dotychczas w ramach zadań dot. projektu powstała ortomapa, która po wymaganych ustaleniach z głównym geodetą kraju zostanie przekazana gminom. W kolejnych działaniach w ramach e-usług powstanie tablica ogłoszeń, portal do wysyłania pism do urzędu i z urzędu do petenta, katalog wykonywanych usług, pay-net do internetowych opłat, sklep geodezyjny on-line, zdalna baza danych EGiB oraz witryna do obsługi inwestorów i projektantów.

Na końcu przedstawiciele Stowarzyszenia Manko opowiedzieli o swojej działalności, prowadzonych kampaniach społecznych i współpracy z gminami w ramach programu pn. „Ogólnopolska Karta Seniora”. Zachęcali oni wójtów i burmistrzów, by gminy przystąpiły do ogólnopolskiego programu mającego na celu aktywizację osób starszych.