W środę, 29 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Złożenie ślubowania przez Panią Barbarę Jadwigę Kowalik.
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 6. Wręczenie tytułu Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego dla Pana Władysława Kusińskiego.
 7. Wręczenie tytułu Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego dla Pani Agnieszki Rokita.
 8. Informacja o przebiegu wykonania zadań przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXVI/182/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Krakowskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Pana Marka Piekary.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina, a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji Projektu pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia przez Powiat Krakowski prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Publicznej oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zamknięcie obrad.