XXXVII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie, która odbyła się w środę 29 listopada 2017 roku przyniosła wiele ważnych wydarzeń. Na początku ślubowanie złożyła Barbara Kowalik, która objęła mandat radnego po Józefie Krzyworzece. W dalszej części posiedzenia Rada Powiatu w Krakowie uhonorowała tytułami „Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” dwie osoby. Pośmiertnie tytuł otrzymał Władysław Kusiński, radny powiatowy, ceniony działacz społeczny, były przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie. Wyróżnienie odebrała żona Eleonora Kusińska. Tytuł otrzymała także Agnieszka Rokita, działająca bardzo aktywnie na rzecz chorych dzieci. Po uroczystym wręczeniu tytułów, Marian Paszcza, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego przedstawił Radzie sprawozdanie z działalności jednostki na drogach powiatowych.

W dalszej części Rada Powiatu podjęła szereg uchwał, m. in. w sprawach:

  • uczczenia 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2017-2027, zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2017,
  • przyjęcia Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  • zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Krakowskim,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina, a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina”,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina,
  • zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przejącia przez Powiat Krakowski prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego,
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2018 roku.

Rada Powiatu w głosowaniu tajnym sprzeciwiła się odwołaniu wiceprzewodniczącego Rady Marka Piekary z zajmowanego stanowiska. Wniosek o odwołanie złożyli radni z klubu PSL, w związku z przejściem radnego z klubu PSL do klubu PiS.