28 grudnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu. Podczas posiedzenia przyjęto Uchwałę Budżetową Powiatu Krakowskiego na 2018 rok. Dochody Powiatu zostały zaplanowane na 195.019.550 zł. natomiast wydatki na 198.299.196 zł. Deficyt wyniesie 3.279.646 zł. Największe wydatki powiat poniesie na transport i łączność, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną i administrację.

Podczas sesji przyjęto również szereg uchwał, m. in. w sprawach:

  • zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2027,
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2018 roku,
  • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na 2018 rok,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słomniki w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty.