W czwartek, 28 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2027.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu dot. oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słomniki w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/357/10 z dnia 26 maja 2010 r. zmienionej uchwałą Nr L/378/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Powiatowi Krakowskiemu oraz jego jednostkom podległym lub udzielania innych ulg w ich spłacie.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Interpelacje i zapytania radnych
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.