Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2018 w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
– ochrony i promocji zdrowia;
– ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarządzenie Starosty Krakowskiego

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy