Stowarzyszenie „Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy” złożyło wniosek w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:

„Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19 a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: wzk@powiat.krakow.pl
tel.: 12-397-95-17