W środę, 28 marca 2018 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja dotycząca bezrobocia i rynku pracy w powiecie krakowskim. Informacja dotycząca działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krakowskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/316/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/245/2002 Rady Powiatu w Krakowie
  z dnia 22 maja 2002r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. i Uchwałą Nr XLII/400/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego podziału środków przypadających w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 10. Sprawy bieżące.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie obrad.